บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตอเนกประสงค์ สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำนักงาน และโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป 

     สถานที่ให้บริการ 
  
     ตั้งอยู่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น ๓ เปิดให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย แขกรับเชิญของมหาวิทยาลัย และผู้มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

     อัตราค่าธรรมเนียม (รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ)

รายวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันละ ๔,๐๐๐ บาท

รายชั่วโมง ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง

     การจองใช้บริการ 
          
     ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้งานได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น ๓ โทร ๐๓๔-๓๕๑๕๕๓, ๐๓๔-๓๕๒๐๒๗, ๐๓๔-๓๕๒๐๒๖, ๐๓๔-๓๕๒๐๒๘ ภายใน ๓๘๘๓, ๓๘๘๒, ๓๘๘๑ ๓๑๒๕

     ห้องให้บริการ

Zone

ลักษณะ

อุปกรณ์

จำนวนเครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒

สำหรับการเรียนการสอน

ฝึกอบรม

   - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
   
   - เครื่องโปรเจคเตอร์

   - เครื่องเสีย

๓๑

    

 

  

(ข้อมูลอัพเดท ณ เดือนสิงหาคม๒๕๕๖)