แจ้งกำหนดเปลี่ยนรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีจากเดิมทุก 3 เดือนเป็นทุก 6 เดือน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน


อ้างอิง: https://cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=689%3A2013-08-07-05-00-04&catid=2%3A2008-10-16-06-31-53&Itemid=480