Wednesday, 21 August 2013 07:26

  ขออภัยในความไม่สะดวก หากระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหลักมีปัญหาขัดข้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จึงทำให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมีปัญหาบ้าง เช่น ไม่ได้รับหมายเลขไอพีแอดแดรส (IP Address)

  ขณะนี้ กำลังดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นค่ะ 

Wednesday, 21 August 2013 14:41