Wednesday, 06 August 2014 10:51

อาจเกิดความล่าช้าในการใช้งาน internet เนื่องจากปัญหาช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้ (6 ส.ค. 57)

           เนื่องด้วยเมื่อเวลาประมาณ 16.43 น. วันนี้ (6 ส.ค. 57) พบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสน ไปยังวิทยาเขตบางเขน ผ่าน Uninet มีปัญหาการใช้งาน ทำให้ วิทยาเขตกำแพงแสนต้องใช้ช่องทางสำรอง แต่เนื่องด้วยช่องทางสำรองมีความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งานได้น้อยกว่า จึงอาจทำให้การใช้งาน internet ตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีความล่าช้ากว่าปกติมาก ทั้งนี้รอการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้อง

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก