Sunday, 17 August 2014 03:47

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.23 น. วันนี้ (17 ส.ค. 2557) ส่งผลให้การใช้งานช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก

     เมื่อเวลาประมาณ 10.23 น. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557) พบว่า วิทยาเขตกำแพงแสนพบปัญหาการใช้งาน internet ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายช่องทางหลัก (การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Uninet) ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.23 น. ทำให้ต้องใช้งาน internet ผ่านช่องทางสำรองที่วิทยาเขตกำแพงแสนได้เช่าไว้เป็นช่องทางสำรอง แต่เนื่องจากมีขนาดน้อยกว่าปริมาณการใช้งานปกติมาก จึงอาจส่งผลให้การใช้งาน internet ในช่วงที่ช่องทางหลักยังไม่สามารถใช้งานได้นี้ อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก ทั้งนี้ได้ประสานงานไปยัง uninet เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขแล้ว เนื่องจากเป็นปัญหาจากภายนอกวิทยาเขต

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

                                                                                         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

     เมื่อเวลาประมาณ 14.51 น. วันนี้ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet หลักสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว