โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบดวยโปรแกรม AutoCad 2014 (18 ชม.) 25-29 สิงหาคม , 1 กันยายน  2557