ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินโครงการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งานที่มีความเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขนาด 1 Gbps บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องประชุมวิชาการ 1-2 ห้อง convention และ ห้องเธียร์เตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556