โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบดวยโปรแกรม AutoCad 2014 (18 ชม.) 2-6 กันยายน  2557