โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 (15 ชม.) 8-12 กันยายน  2557