งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ปรับปรุ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557