Saturday, 27 September 2014 05:34

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.02 น. วันนี้ (27 ก.ย. 2557) ส่งผลให้การใช้งานช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก - ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว

           เมื่อเวลาประมาณ 12.02 น. วันนี้ (เสาร์ที่ 27 กันยายน 2557) พบว่าการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสนไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอก) ทำให้ขณะนี้ต้องใช้ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet สำรองที่วิทยาเขตได้เช่าบริการไว้ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้น้อยกว่า ส่งผลให้การใช้งานเครือข่าย interneet ในช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

          เมื่อเวลาประมาณ 11.33 น. วันนี้ (จันทร์ที่ 29 กันยายน 2557) ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสน สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว