Saturday, 18 October 2014 04:18

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.34 น. วันนี้ (18 ต.ค. 2557) ส่งผลให้การใช้งานช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก - สามารถใช้งานได้แล้วเมื่อเวลา 11.34 น.

      เมื่อเวลาประมาณ 10.34 น. วันนี้ (เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557) พบว่าการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสนไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ขณะนี้ต้องใช้ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางสำรองที่วิทยาเขตได้เช่าบริการไว้ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้น้อยกว่า ส่งผลให้การใช้งานเครือข่าย internet ในช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

     เมื่อเวลาประมาณ 11.34 น. วันนี้ (เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557) ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลักสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว