โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม  Adobe Premiere Pro CS6 (12 ชม.) 18-19 ตุลาคม  2557