โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 (15 ชม.) 27-31 ตุลาคม  2557