โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (12 ชม.) 8-9 พฤศจิกายน  2557