แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. 

ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลา 9.00-13.00 น. และไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. **ทุกวิทยาเขต**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามโทร. Helpdesk โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3


ข้อมูลเพิ่มเติม: http://ocs.ku.ac.th/new/?p=2069