สำหรับ นิสิตและบุคลากรที่สนใจ สามารถเข้าร่วมพิธีเปิด ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ห้องประชุมงานเทคโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม