Sunday, 04 January 2015 08:52

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558) - ขณะนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

         เนื่องด้วยเมื่อเวลาประมาณ 07.29 น. วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 4 ม.ค. 58) วิทยาเขตกำแพงแสนพบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก (ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet) ทำให้ต้องใช้ผ่านช่องทางสำรองที่วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เช่าบริการของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT Telecom แต่เนื่องจากมีขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่น้อยกว่ามาก จึงอาจทำให้การใช้งานเกิดความล่าช้าจนถึงอาจใช้งานไม่ได้บ้างในบางช่วง และเพื่อให้การใช้งานในภาพรวมสามารถใช้งานได้ จึงทำให้ต้องงดการให้บริการในรูปแบบที่เรียกว่า streaming หรือ การถ่ายโอนข้อมูลมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ยังคงใช้งานผ่านช่องทางสำรองนี้

         ทั้งนี้ในส่วนของช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก ได้รับแจ้งว่า เกิดการระเบิดของชุด CT ของการไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ที่เสาไฟฟ้าหน้า ม. ราชภัฎนครปฐม ทำให้สายใยแก้วนำแสงของ UniNet ที่จ่ายให้กับ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้ง ม.อื่น ๆ ที่ผ่านช่องทางเดียวกันนี้รวมทั้ง ISP เจ้าอื่น ๆ เสียหายเกือบทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

      

       เมื่อเวลาประมาณ 17.25 น. วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 4 ม.ค. 58) การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่องทางหลักของวิทยาเขต สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว