Tuesday, 27 January 2015 06:48

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.28 น. วันนี้ (27 ม.ค. 2558) ส่งผลให้การใช้งานช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก - ขณะนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

    เมื่อเวลาประมาณ 12.28 น. วันนี้ (อังคารที่ 27 มกราคม 2558) พบว่า การเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน UniNet ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ขณะนี้ต้องใช้งานผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางสำรอง ที่วิทยาเขตได้เช่าบริการไว้ ซึ่่งสามารถรองรับปริมาณการใช้งานไ้ดน้อยกว่ามาก จึงส่งผลให้การใช้งาน internet ในช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก  ทั้งนี้กำลังรอการตรวจสอบแก้ไขช่องทางหลักจาก UniNet

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

    เมื่อเวลาประมาณ 19.44 น. วันนี้ (อังคารที่ 27 มกราคม 2558) สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว