การต่ออายุโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky

เนื่องจากครบอายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky จึงขอให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดคีย์ (Key) ของโปรแกรม ที่เว็บ https://antivirus.ku.ac.th เพื่อต่ออายุการใช้งานเพิ่มเติมอีก 30 วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนมีนาคม 2558