โครงการสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต หลักสูตร การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 (15 ชม.) วันที่ 19-23 ส.ค. 2556 17.00-20.00 น.