Monday, 16 March 2015 06:26

ปัญหาการใช้งาน internet ออกนอกมหาวิทยาลัย วันที่ 16 มี.ค. 2558

        ตามที่วิทยาเขตกำแพงแสนไม่สามารถใช้งาน internet ออกนอกมหาวิทยาลัยได้ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.45-14.00 น. ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว เกิดจากปัญหาของอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ที่เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) และเป็นเหมือนกันทุกวิทยาเขต