โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 2D 2014 (18 ชม.) 23-27,30 มีนาคม  2558