โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวน์ 8 และโปรแกรมอื่นๆ (12 ชม.) 1-2,7-8 เมษายน  2558