โครงการอบรมคอมพิวเตอร สำหรับบคุลากร ประจำปีการศึกษา 2558   หลักสูตร การดูแลและแกไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร  (สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย) วันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 8 มิถุนายน 2558 สนใจติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โทร 3881-4

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง