โครงการอบรมคอมพิวเตอร สำหรับบคุลากร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการดูแลและแกไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร  (สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย) วันที่ 15-17 มิถุนายน 2558