อบรมฟรี  !!!  โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

(สระสมหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถ)

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง