Tuesday, 28 July 2015 01:16

ของดให้บริการ internet ช่องทางหลักผ่าน UniNet เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย ในคืนวันพุธที่ 29 ก.ค. 2558 ช่วงเวลาประมาณ 20.00-24.00 น.

           ได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ว่าจะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายของ UniNet ที่ติดตั้งอยู่ ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคืนวันพุธที่ 29 ก.ค. 2558 นี้ ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. - 24.00 น. ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการ internet ผ่านช่องทางเครือข่ายหลักของ UniNet ได้ ส่งผลให้การใช้งาน internet ในช่วงเวลาดังกล่าวของวิทยาเขตกำแพงแสน จะเกิดความล่าช้ากว่าปกติ เพราะต้องใช้งานผ่านช่องทางสำรอง

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก