Thursday, 27 August 2015 05:06

UniNet แจ้งขอตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. วันนี้ ประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อทำการปรับปรุงสายสัญญาณ (27 ส.ค. 2558) - เลื่อนการดำเนินการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

         ได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ว่า ในวันนี้ (27 สิงหาคม 2558) หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีความจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสนออกชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทำการปรับปรุงสายสัญญาณที่มีปัญหาระหว่างทาง  ทำให้วิทยาเขตกำแพงแสนจะต้องใช้ช่องทางสำรองเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อเครือข่าย internt แทนช่องทางหลัก ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้งาน Internet อาจจะเกิดความล่าช้ากว่าปกติ และจะไม่สามารถใช้งานประเภท streaming ได้  

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

         เมื่อเวลาประมาณ 16.45 น. สอบถามไปยังผู้แจ้งทราบว่า คงต้องเลื่อนการดำเนินการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมีฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้