งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลางและงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตหอพักนิสิต โดยมีท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์ ดร.จักกริช พฤษการ และท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน