แจ้งผู้พักอาศัย หอพักอาคาร 25 – 31, แฟลตบุคลากร อาคาร 1-14, หอพักนานาชาติ ท่านใดที่มีความประสงค์ต่อพ่วงสัญญาณ internet เพิ่มเติม  ใคร่ขอความกรุณานำอุปกรณ์ต่อพ่วง (Wireless LAN Router) ที่ได้จัดซื้อหรือจัดหามานั้น เข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 เพื่อทำการปรับตั้งค่า

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่าย

ติดต่อ 034-352027-8 ต่อ 21-22