โครงการสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCad 2D&3D (18 ชม.) 15-17 ก.ค.56,26-28 ส.ค.56 17.00-20.00 น.