โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CS6 12 ชม. วันที่ 5-6 ก.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ