Monday, 07 September 2015 05:12

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ช่องทางหลัง (UniNet) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจาก UniNet ตัดการเชื่อมต่อเพื่อปรับปรุงสายสัญญาณ 7 ก.ย. 2558

     เมื่อเวลาประมาณ 12.50 น. วันนี้ (7 กันยายน 2558) UniNet ทำการตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet เพื่อทำการปรับปรุงสายสัญญาณ ทำให้ วิทยาเขตกำแพงแสนต้องใช้งาน internet ผ่านช่องทางสำรอง ส่งผลให้การใช้งาน internet ของวิทยาเขตกำแพงแสนในช่วงเวลาดังกล่าว อาจล่าช้ากว่าปกติมาก และจะไม่สามารถใช้งาน streaming ได้ ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนักในการดำเนินการ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

     เมื่อเวลาประมาณ 13.31 น. วันนี้ สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว