โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 2015  (18 ชม.) วันที่ 1-4 , 7-8  ก.ย. 2558 เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ