ขณะนี้ ระบบให้บริการโฮมเพจสำหรับนิสิต (pirun.kps.ku.ac.th) ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากอุปกรณ์ได้เกิดการชำรุด 

   และได้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข 

 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก