Saturday, 14 November 2015 02:56

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลัก (UniNet) ไม่ปกติ ขณะนี้ใช้ช่องทางสำรองแทน (14 พ.ย. 2558) - สามารถใช้งานได้แล้ว

           เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. คืนวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2558 การใช้งาน internet ของวิทยาเขตกำแพงแสนผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก (UniNet)  มีอาการช้ามากผิดปกติจนถึงใช้งานไม่ได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ช่องทางสำรองเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. มาจนถึงเวลาประมาณ 08.02 น. และเช้าวันนี้ (เสาร์ที่ 14 พ.ย. 2558) ตั้งแต่เวลา ประมาณ 09.10 น. เป็นต้นมา ส่งผลให้การใช้งานอาจมีความล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้รอการตรวจสอบจาก Uninet เพื่อแก้ไขต่อไป

           เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันนี้ (14 พ.ย. 2558) ช่องทางหลักสามารถใช้งานได้แล้ว 1 เส้น 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

           เมื่อเวลาประมาณ 14.45 น. วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2558 ช่องทางหลักเส้นที่ 2 สามารถเชื่อมต่อได้ แต่การใช้งานไม่ดีนักอีกทั้งยังทำให้การใช้งานภาพรวมค่อนค่างช้ามากกว่าการใช้งานเพียงเส้นเดียว จึงได้ทำการปิดไปเมื่อเวลาประมาณ 19.37 น. ทำให้ใช้งานได้เพียง 1 Gbps ซึ่งอาจจะส่งผลให้การใช้งานในช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้งานสูงจะเกิดความล่าช้ากว่าปกติ

           ทั้งนี้ได้รับแจ้งจาก UniNet ว่า เกิดจากปัญหาอุปกรณ์ของ UniNet ที่โหนนครปฐม ทำให้วิทยาเขตต้องใช้เส้นทางสำรองทีมีขนาด 1 Gbps โดย UniNet จะเร่งดำเนินการแก้ไขภายในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2558 นี้

           เมื่อเวลาประมาณ 14.06 น. วันนี้ (จันทร์ที่ 16 พ.ย. 2558) สามารถใช้งานอีก 1 link ได้เป็นปกติแล้ว