โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์ด้วยจูมลา" วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3