Tuesday, 08 December 2015 02:03

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลัก (UniNet) ไม่ปกติ ต้องใช้ช่องทางสำรองแทน (อา 6 ธ.ค. 2558) - สามารถใช้งานได้แล้ว

         เมื่อเวลาประมาณ 13.36 น. วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 พบว่า การใช้งาน internet ของวิทยาเขตกำแพงแสนผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลักของ UniNet มีปริมาณการใช้งาน น้อยผิดปกติ และช้ามากจนเกือบใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.06 น.  จึงได้ตรวจสอบแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันจึงปรับให้ใช้งานผ่านทางช่องทางสำรองเมื่อเวลาประมาณ 14.06 น. จนถึงเวลาประมาณ 22.38 น. จึงสามารถกลับมาใช้งานผ่านช่องทางหลักของ UniNet ได้ตามปกติ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก