โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2016  (15 ชม.) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 , 1-4 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ