โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6  (12 ชม.) วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ