อบรมฟรี  !!!  โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ   (สระสมหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถ)