การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5สำหรับครูโรงเรียนในโครงการ 9 บวร

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน