โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  (12 ชม.) วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ