วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าดำเนินการแก้ไขและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่ชำรุดเสียหาย หอพักนิสิตชาย ดังนี้
1. อาคาร 1 บริเวณชั้น 3 ฝั่งขวา
2. อาคาร 2 บริเวณ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย
3. อาคาร 5 บริเวณ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย
4. อาคาร 6 บริเวณชั้น 1 ห้อง TV และ ชั้น 3 ฝั่งขวา
5. อาคาร 8 บริเวณ ชั้น 1 ห้องนันทนาการ
6. อาคาร 12 บริเวณ ชั้น 2 ฝั่งซ้าย

ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น.