โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windowsและโปรแกรมอื่นๆ  (12 ชม.) วันที่ 28-31 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ