โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe indesing CS6  (12 ชม.) วันที่ 23-24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ