โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2016  (15 ชม.) วันที่ 25,26,28 เมษายน 2,3 พฤษภาคม 2559  เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ