เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน 

โดยได้ทำการปรับปรุงระบบสายใยแก้วนำแสงและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

ในจุดที่ขาดแคลน ดังนี้

1.อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

2.โรงอาหารกลาง

3.กองบริการการศึกษา กำแพงแสน

4.อาคารชูชาติ กำภู

5.งานสาธารณูปโภค

6.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

8.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

9.งานรักษาความปลอดภัย

10.งานยานพาหนะ

11.ศูนย์ัพัฒนาและควบคุมศัตรูพืชด้วยชีวินทรีย์

 

 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดให้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว