งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากห้อง Servr อาคารศูนย์มหาวิทยาลับ ไปยังห้องจัดเลี้ยง และสัมมนา ชั้นลอย อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ด้วยระบบบสาย  UTP ที่มีความเร็วสูง 1 กิกะบิตต่อวินาที เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559